Hnutie za pápeža Františka
"Movement pope Francis"


Generálna audiencia so 

sv.otcom Františkom

https://www.tvnoe.cz/program/2017-10-18


Poludňajšia modlitba: 

"Anjel Pána"  

so sv. otcom Františkom

https://www.tvlux.sk/tvprogram/table/22-10-2017

 Apoštolský list vo forme motu proprio

Svätého Otca Františka

Aperuit illis,
ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova

1. "Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu" (Lk 24, 45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého Pána pred jeho nanebovstúpením. Zjavil sa apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ pre porozumenie Svätého písma. Týmto ustrašeným a sklamaným ľuďom odhaľuje zmysel veľkonočného tajomstva: totiž, že podľa večného plánu Otca mal Ježiš trpieť a vstať z mŕtvych, aby umožnil obrátenie a odpustenie hriechov (porov. Lk 24, 26.46 - 47); a prisľúbil im Ducha Svätého, ktorý im dá silu, aby sa stali svedkami tohto tajomstva spásy (porov. Lk 24, 49).

Viac na: https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Najnovšie články 

Prečítajte si, čo je nové

Vyšla zbierka úvahových a meditatívnych textov pápeža Františka venovaných Jánovmu evanjeliu. Kniha nesie názov "Ján. Evanjelium učeníka, ktorý videl a uveril. Spirituálna a pastorálna lektúra".

Reflexie a meditácie pápeža Františka nad Štvrtým evanjeliom, napísané či ústne prednesené pri rozličných príležitostiach počas jeho doterajšieho pontifikátu, edične zostavil Gianfranco Venturi SDB. Podobne už vyšli zbierky textov pápeža Františka inšpirovaných evanjeliami podľa Matúša, Marka a Lukáša. 


Hnutie za pápeža Františka

www.hnutiezapapezafrantiska.webnode.sk

HzpF - Hnutie za pápeža Františka vzniklo na začiatku pontifikátu pp.Františka. 1.web.stránka www.hnutiezapapezafrantiska.webnode.sk 

obsahuje velké množstvo článkov, video-záznamov, fotografíí o pôsobení pápeža a Hnutia, ktoré naďalej bude pokračovať na novej stránke, ale stará stránka bude k dispozícii na zhliadnutie. 

Všeobecný úmysel sv.otca Františka na Február

   Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.
2019 Rok rímskej roty

30.1.2019 - 29.1.2020

2017 Jubilejný rok a rok Spravodlivosti

100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime

MODLITBA 

zasvätenia sa  Panne Márii 

od pp.Františka


O Najsvätejšia Panna Mária,

Ja, hoci nehodný patriť k tvojim synom a dcéram, zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve, padám k tvojim nohám 

zasväcujem ti svoju myseľ, aby vždy myslela na lásku, ktorú si zasluhuješ,zasväcujem ti svoj jazyk, aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe,

zasväcujem ti svoje srdce, aby ťa po Bohu milovalo nadovšetko.

Prijmi ma, Kráľovná s nikým neporovnateľná, ktorú nám ukrižovaný Kristus dal za Matku, do blaženého počtu tvojich synov a dcér, vezmi ma pod svoju ochranu, pomáhaj mi vo všetkých mojich potrebách, duchovných i časných, zvlášť v hodine mojej smrti.

Žehnaj ma, o Nebeská Spolupracovníčka, a svojím mocným príhovorom ma povzbudzuj v mojich slabostiach,aby som ťa - verne ti slúžiac v tomto živote - mohol chváliť, milovať a vzdávať ti vďaku v Nebi po celú večnosť.

Nech sa tak stane! AMEN.

(23. 7. 2013 v Mariánskej bazilike v Aparecide) 

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

Január

Evanjelizačný úmysel: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.

Úmysel našich biskupov: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

Február

Všeobecný úmysel: Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.

Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní svojich ťažkostí.

Marec

Evanjelizačný úmysel: Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.

Úmysel našich biskupov: Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a láskou obklopovali chorých i starých.

Apríl

Všeobecný úmysel: Za všetkých, ktorí trpia rozličnými závislosťami, aby dostali účinnú pomoc a nezostali osamotení.

Úmysel našich biskupov: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

Máj

Evanjelizačný úmysel: Za diakonov, aby svojou vernou službou Božiemu slovu a chudobným boli podnetným príkladom pre celú Cirkev.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci ľudia rešpektovali identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť.

Jún

Evanjelizačný úmysel: Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.

Úmysel našich biskupov: Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania.

Júl

Všeobecný úmysel: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny.

Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú na dôstojný život a zabezpečenie rodín.

August

Evanjelizačný úmysel: Za všetkých, ktorí pracujú a žijú na mori; za námorníkov, rybárov a ich rodiny.

Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

September

Všeobecný úmysel: Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.

Úmysel našich biskupov: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.

Október

Evanjelizačný úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

November

Všeobecný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.

Úmysel našich biskupov: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.

December

Všeobecný úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším generáciám.


https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-11/umysly-apostolatu-modlitby-na-rok-2020.html

pp.František túži navštíviť Južný Sudán


V sobotu 16. marca pápež František prijal na audiencii prezidenta Južného Sudánu Salvu Kiira. 

Pri tejto príležitosti Svätý Otec vyjadril "prianie, aby sa preverili podmienky pre jeho možnú návštevu Južného Sudánu, ako znak blízkosti k obyvateľstvu a povzbudenie k mierovému procesu." 

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-03/papez-frantisek-stale-hlada-moznost-navstivit-juzny-sudan.html

"Svetová sieť modlitby pápeža"

Pápežské dielo

Vatikán 23. apríla - Proces revízie a obnovy štatútov Apoštolátu modlitby, ktorý sa začal v roku 2010, už dospel k úspešnému záveru. Svätý Otec František dňa 27. marca 2018 zriadil Svetovú sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) ako pápežské dielo s úradným sídlom vo Vatikáne a schválil jeho nové štatúty.

https://katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/


Pápež a migranti-utečenci


"Katolícke univerzity sa vždy usilovali o súlad vedeckého bádania s teologickým, vytvárajúc dialóg medzi rozumom a vierou. Považujem za vhodné rozbehnúť ďalšie štúdium príčin nútenej migrácie, s cieľom nájsť uskutočniteľné riešenia, i keď dlhodobé, pretože treba ponajprv zaistiť ľuďom právo nebyť nútenými emigrovať. Rovnako dôležité je reflektovať nad principiálne negatívnymi reakciami, niekedy i diskriminačnými a xenofóbnymi, ktoré prijímanie migrantov vyvoláva v krajinách so starodávnou kresťanskou tradíciou, aby sa navrhli spôsoby formovania svedomia. Navyše je určite hodný väčšieho docenenia mnohoraký prínos prisťahovalcov a utečencov spoločnostiam, ktoré ich prijímajú, ako aj ten, z ktorého profitujú komunity ich pôvodu. S cieľom dať odôvodnenie pastoračnej starostlivosti o migrantov a utečencov, pozývam vás prehlbovať teologickú reflexiu o migrácii ako znamení čias.

"Pas moje baránky"

List argentínskych biskupov schválený pp.Františkom,

ako jediný autentický výklad exhortácie: Amoris Laetitia

https://hnutiezapapezafrantiska.wordpress.com

Petícia za 5 mariánsku Dogmu

Napíš list pápežovi Františkovi

Pope Francis
Vatican City
00120 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."

Halier sv.Petra

Obolo di san Pietro

Charitatívny fond Svätého Otca známy ako Halier sv. Petra komunikuje s darcami už aj cez internetové sociálne siete. Od marca sú na Twitteri aktívne tri kontá v angličtine, španielčine a taliančine s názvami @obolus_en, @obolus_es a @obolus_it". Rovnako aj na sieti Instagram možno na adrese "obolus_va" nájsť pravidelné odkazy s myšlienkami o zmysle praktizovania dobročinnosti prostredníctvom charity Svätej stolice.

Už skôr bola spustená samostatná internetová stránka www.obolodisanpietro.va , na ktorej sú informácie o projektoch financovaných zo zbierky "Halier sv. Petra" a prostredníctvom ktorej možno aj priamo finančne prispieť. -ab-

Pápežská nadácia ACN 

"Pomoc trpiacej Cirkvi" 


Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (angl. ACN - Aid to the Church in Need, nem. Kirche in Not), otvára svoju pobočku už aj na Slovensku. V poradí 24. národná kancelária bude niesť meno "ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi" a jej patrónom bude svätý Jozef. Otvorenie zapadá do roku 70. výročia založenia ACN, do 100. výročia fatimských zjavení a je ovocím Svätého roku milosrdenstva, uvádza sa v oficiálnej správe ACN.

https://hzpf-hnutiezapapezafrantiska.webnode.sk/l/papezska-nadacia-acn-pomoc-trpiacej-cirkvi-otvara-pobocku-na-slovensku/

Posolstvá-kázne-prednášky-listy-dokumenty svätého otca Františka

Vychádza kniha pápeža Františka

"Otče náš..." v slovenčine

Uprostred Pôstneho obdobia vychádza v katolíckom vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha knižný betseller pápeža Františka Otče náš. Svätý Otec v knihe vysvetľuje modlitbu Pána na základe otázok, ktoré mu kladie Marco Pozza, teológ a väzenský kaplán v Padove.

Pápež František postupne rozoberá jednotlivé vety Otčenáša, nepredkladá iba biblické súvislosti, ale modlitbu aplikuje na aktuálne témy dneška. Hovorí o rodinách trpiacich neprítomnosťou otca, o našej povinnosti starať sa o chudobných či o chlebe, ktorý sa nemá vyhadzovať.

Publikácia vychádza v zaujímavom grafickom stvárnení s modlitbou Otče náš napísanou rukou pápeža. Rozhovor pápeža Františka s Marcom Pozzom odvysielala na pokračovanie talianska katolícka televízia TV 2000.

https://sk.radiovaticana.va/news/2018/02/27/


"Boh je mladý" - nová kniha rozhovorov s pápežom Františkom

"Boh je mladý" (Dio è giovane) - to je titul pripravovanej knihy rozhovorov s pápežom Františkom na tému mladých ľudí. Konverzáciu s pápežom Františkom v nej vedie mladý taliansky novinár Thomas Leoncini, ktorý už minulý rok vydal knižný rozhovor so známym sociológom Zygmuntom Baumanom.

Publikácia z vydavateľstva Piemme zapadá do témy októbrovej Synody biskupov o mladých. Svetlo sveta uzrie 20. marca, v čase predsynodálneho stretnutia mladých v Ríme. Vyjde vo viacerých krajinách Európy, Latinskej Ameriky, ako aj v USA pri príležitosti diecézneho Svetového dňa mládeže, ktorý Cirkev každoročne slávi na Kvetnú nedeľu. Na Slovensku vyjde vo vydavateľstve Fortuna Libri.

Podobná kniha rozhovorov s pápežom Františkom vyšla pred dvoma rokmi v rámci Svätého roka milosrdenstva s titulom: "Meno Boha je milosrdenstvo". V uplynulom roku zase pápež František formou konverzácie priblížil bohatstvo modlitby Otče náš pri televíznych stretnutiach s väzenským kaplánom z Padovy. -zk-

https://sk.radiovaticana.va/news/

Hnutie za pápeža Františka v médiach 

17.12. narodeniny pp.Františka


Modlitba za pápeža Františka


Modlime sa za nášho Svätého Otca,

pápeža Františka,

ktorého si náš Boh a Pán vyvolil spomedzi biskupov:

nech ho chráni a zachová pre svoju Cirkev,

aby mohol spravovať svätí ľud Boží.

Všemohúci a večný Bože,

od Tvojej Vôle závisí všetko,

láskavo vypočuj naše prosby a

ochraňuj nášho najvyššieho pastiera,

aby kresťanský ľud, ktorý si mu zveril,

pod jeho vedením rástol vo viere a láske.

Skrze Krista nášho Pána.

AMEN.

Tweet pp.Francis

@pontifex

pp.František pravidelne píše krátke, ale výstižné správy-odkazy-myšlienky na zamyslenie, ktoré sú pre nás povzbudením. Môžete si ich pozrieť na jeho  stránke: https://twitter.com/pontifex

Na RádioVatikán sú preložené do slovenčiny:

https://sk.radiovaticana.va/


Hnutie za pápeža Františka

Movement pope Francis

HzpF - Hnutie za pápeža Františka

priateliafriends643@gmail.com